Studentrevyen i Tromsø
Plast - Studentrevyen i Tromsø, NM i revy 2019. Foto: Tor Ivar Viken

Her finner du en oversikt over hvor du kan henvende deg for å søke om midler til din revygruppe.

SceneFolk har også laget en oversikt over ulike støtteordninger. Klikk her for å lese mer.

Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd fra staten finansierer frivillig aktivitet på de fleste samfunnsområder.

Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd.

Studieforbundet kultur og tradisjon

Studieforbundet kultur og tradisjon er et studieforbund for frivillige organisasjonar som driver opplæring i folkelig kultur som husflid, håndverk, folkedans, teater, kystkultur og lokalhistorie, med mer.

Studieforbundet fordeler et statstilskudd fra Kunnskapsdepartementet, og har ansvar for utvikling, tilrettelegging og finansiering av et mangfoldig opplæringstilbud i medlemsorganisasjonene og lokallagene deres.

Gå til nettsiden til Studieforbundet.

Frifond

Frifond er en støtteordning som skal gjøre det mulig å drive med det du har lyst til å drive med - der du bor. Frifond ble opprettet av Stortinget i 2000 for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i lokalsamfunn.

Frifond er delt opp i ulike ordninger rettet mot ulike målgrupper.

  • Vil du starte band eller spille inn plate søker du Frifond musikk, som forvaltes av Norsk musikkråd.
  • Skal du arrangere dansekurs eller drive med teater søker du Frifond teater, som forvaltes av LNU Kultur (les mer nedenfor).
  • Vil du lage film, seminar, spille inn musikkvideo, arrangere festival eller noe helt annet, som ikke har direkte med musikk eller teater å gjøre, søker du Frifond barn og unge, som forvaltes av LNU.

For å få støtte må gruppen være på minst tre personer og aktiviteten må hovedsakelig foregå i egen kommune. Man kan ikke få støtte til idrettsaktivitet, og minst 1/3 av de som er med på aktiviteten må være under 26 år. Aktiviteten må være gjennomført basert på frivillig innsats. Klikk her for å lese mer om retningslinjene til Frifond.

Gå til Frifonds hjemmeside.

LNU Kultur

LNU Kultur er en prosjektstøtteordning som gir støtte til nye kulturprosjekter i barne- og ungdomsorganisasjoner. Sentralleddet i organisasjonen kan søke om mellom 25 000 og 200 000 kroner i støtte til sine prosjekter.

Klikk her for å søke.

Støtteordningen gir penger til prosjekter som inneholder musikk, dans, drama, kunst, litteratur, film, kulturminner, digital kultur, spill eller flere av disse.

LNU forvalter rundt 170 millioner kroner på vegne av Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Utenriksdepartementet. Disse er fordelt på åtte ulike støtteordninger.

Gjensidigestiftelsen

Har du et spennende prosjekt innenfor trygghet og helse, men mangler finansiering? Søk om midler innen fristen og kanskje du får realisert ditt prosjekt.

Stiftelsen støtter prosjekter innen sikkerhet, mestring og læring, sosial inkludering og mangfold, fysisk aktivitet og kosthold.

Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse. Siden 2007 har stiftelsen delt ut nesten 2 milliarder til rundt 6000 prosjekter. Visjonen er å skape et tryggere samfunn.

Klikk her for å komme til stiftelsens hjemmeside.

Kulturrådet

Norsk kulturråd gir tilskudd for å fremme kunstnerisk virksomhet. Det frivillige kulturfeltet, undervisningsformål og kulturtiltak som kun har et lokalt nedslagsfelt faller normalt utenfor det en støtter i Kulturrådet. Slike tiltak har andre offentlige instanser ansvar for.

Trykk her for å lese mer om hvem som kan få støtte av Kulturrådet.

SpareBank1 SMN-fondet (Midt-Norge)

SpareBank1 SMN ønsker å være med å bidra slik at ditt lag eller forening kan realisere sitt prosjekt. Målet er å skape levende lokalsamfunn, med spesielt fokus på barn og unge.

Du kan søke om støtte til formål innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid.

Søk Sparebank1 SMN

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen vil øke interessen for og forståelsen av kunst og kultur. Det gjør de ved å støtte prosjekter som sørger for god formidling og innbyr til deltakelse. Midlene skal bidrar til å gjøre kunst tilgjengelig - både fysisk og intellektuelt. I tillegg er de opptatt av kvalitet, og av å skape gode møteplasser mellom kunstnere og publikum.

Se om du kan søke støtte ved å klikke her.